Polityka prywatności – zagadnienia szczegółowe

POLITYKA PRYWATNOŚCI – rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119, z późn. zm.), dalej: „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Orlik, prowadzący działalność pod firmą: REDCONST Marcin Orlikz siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy Al. Piłsudskiego 2a, tel.: +48 695 555 481, e-mail: marcin.orlik@redconst.pl (dalej Administrator Danych);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w pkt 2, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w pkt 2;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – klienci oraz osoby zainteresowane usługami REDCONST

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119, z późn. zm.), dalej: „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Orlik, prowadzący działalność pod firmą: REDCONST Marcin Orlikz siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy Al. Piłsudskiego 2a, tel.: +48 695 555 481, e-mail: marcin.orlik@redconst.pl(dalej Administrator Danych);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) udzielenia odpowiedzi na przesłane za pomocą formularza kontaktowego (znajdującego się na stronie Administratora Danych) zapytanie, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  b) przesłania opracowanego przez Administratora e-booka, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  c) zawarcia i wykonania umowy w celu związanym z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą – tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  d) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikającymi z zawartej umowy, bądź w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy – tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a) niezbędny do załatwienia sprawy i do czasu 6 miesięcy po jej załatwieniu lub/ do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody (dot. danych, o których mowa w pkt 2 lit. a i b powyżej);
  b) wykonywania umowy, a także przedawnienia roszczeń z niej wynikających (dot. danych, o których mowa w pkt 2 lit. c i d powyżej)
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w pkt 2, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w pkt 2, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania:
  a) Nie będzie możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (jeśli dane są podawane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie), albo
  b) Nie będzie możliwości zawarcia z nami i wykonania umowy w zakresie związanym z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą (jeśli dane są podawane w celu zawarcia takiej umowy).
  c) Nie będzie możliwości przesłania darmowego e-booka (jeśli dane podawane są w celu przesłania takiego e-booka)
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Zobacz politykę prywatności.